نشست علمی باز خوانی میراث سیاسی تمدنی آیت الله محمد مهدی آصفی