✨امامت تاریخی و گونه‌های آن (عرصه‌ای نوین در امامت پژوهی)

🎙دکتر محمد تقی سبحانی

🏢 اصفهان

⏱ مرداد ۱۴۰۰