امتداد سیاسی اجتماعی حکمت متعالیه

جلسه اول: روش فهم طرح حکمت متعالیه به مثابه یک طرح تمدنی

مکان: مرکز تخصصی فلسفه

زمان:چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مخاطبان: طلاب و دانشجویان رشته فلسفه