✅برنامه زاویه مناظره اندیشوران اسلامی قسمت پنجم فصل پانزدهم (فیلم)

💠مهمانان برنامه: دکتر نجف لک زایی و دکتر قدیر نصری

الهیات حکومت در ایران معاصر

💠گفتگویی در باره برنامه پژوهشی دکتر فیرحی

زمان: چهارشنبه 1399/8/21 ساعت 23 از شبکه چهار سیما