🔰نشست علمی تحلیل مضامین اجتماعی در قرآن: مطالعه موردی سوره حجرات

🎙 ارائه دهنده: دکتر سید محسن میرسندسی

🎙دبیر علمی: اویس استادی

📅زمان: دوشنبه 9 بهمن 1402

مجری: پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی