تفسیر_قرآن امام موسی صدر سال دوم جلسه اول

زمان: چهارشنبه  1400/1/25

ارائه دهنده: دکتر شریف لک زایی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

———————————————
این نوبت سوره اخلاص مورد بحث قرار گرفت. محورهای بحث از این قرار است:
شان نزول سوره اخلاص
وجه اهمیت سوره اخلاص به عنوان ثلث قرآن
ابعاد تربیتی سوره اخلاص
نقد خرافه گرایی درباره زمان و مکان
نفی نژاد پرستی و نفی اندیشه طبقاتی و نفی قوم برگزیده و منتخب
فلسفهٔ بسم الله الرحمن الرحیم گفتن در آغاز کارها
ارتباط بسم الله با خلافت الهی انسان
ابعاد تربیتی بسم الله
وجه اجتماعی و سیاسی سوره اخلاص
تاکید بر علم و عمل
تقویت روحیه واقع بینی با نگاه توحیدی
وحی و آینه بودن پیامبر در وحی