برنامه دوره آموزشی – تمدن اسلامی و فرهنگ معاصر

-تمدن اسلامی و زبان های جهان امروز

استاد:دکتر رسول نوروزی

زمان: سه شنبه 9 آذر ماه 1400

مجری:گروه مطالعات فرهنگی تمدنی دانشگاه باقر العلوم ع با مشارکت اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی