همایش بین المللی «جاودانگی نفس در اسلام ومسیحیت»پنل (6): «باور به تناسخ»

رئیس پنل: دکتر حسن عبدی

دبیر پنل: دکتر ذوالفقار ناصری

مکان: قم، پردیسان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)؛ سالن پژوهشکدۀ علوم و اندیشۀ سیاسی

زمان: پنجشنبه 1399/12/14 صبح: 8 تا 11

موضوع مقاله: تناسخ ملکوتی دنیوی و اخروی در فلسفه اسلامی 

ارائه دهنده: دکتر یاسر حسین‌پور