درسگفتار توحید در معارف اهل بیت جلسه  اول

موضوع: منابع معرفت

ارائه دهنده: دکتر محمد تقی سبحانی

برگزارکننده: بنیاد امامت
 تعداد درس‌ها: 19
سطح مهارت: تخصصی

————————————

توحید برترین گوهر و نخستین رکن در معرفت دینی است. انبیاء الهی همه دعوت کننده به سوی توحید، معرفت خداوند بی همتا و به کنار نهادن شرک بوده اند. با وجود آنکه اصل توحید و پذیرش وجود یگانه خالق متعال بسیار روشن و بدیهی است و براهین متعددی بر آن اقامه شده است، اما مباحث توحید و معرفت الهی دارای مراتب بسیار عمیق تر و دقیق تری است که جز از طریق رجوع به تعالیم انبیاء و اولیاء الهی قابل دستیابی نیست.

در دوره حاضر، استاد سبحانی مهم ترین و مسائل توحید، اسماء و صفات و افعال الهی را با استمداد از قرآن و حدیث تبیین نموده اند.