مجموعه درسگفتار زیبا شناسی عاشورا جلسه اول

 دوره چهارم حکمت هنر

ارائه دهنده:  دکتر سید مهدی امامی جمعه عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

مخاطبان: دانشجویان و طلاب

زمان: چهارشنبه 28 آبان ماه 1393

تعداد جلسات: 14