درسگفتار فلسفه سیاسی ابن سینا ق دوم

ارائه دهنده: دکتر مرتضی یوسفی راد عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زمان: دوشنبه 1398/10/2

مکان: شبکه چهار سیما