✅درسگفتار مبانی تفکر سیاسی در قرآن کریم

مدرس: استاد نجف لک زایی

📒مخاطبان: دانشجویان قرآن و حدیث– مقطع دکترا

⏰زمان: شنبه پنجم تیر ماه 1400

🔶مکان: مجتمع  آموزش عالی جامعة المصطفی