درسگفتار معارف و عقاید جلسه اول
موضوع: اهمیت معرفت
ارائه دهنده: دکتر محمد تقی سبحانی
برگزارکننده: بنیاد امامت
تعداد درس‌ها: 16
سطح مهارت: نیمه‌تخصصی