درس گفتار دیدگاههای اسلامی در باره حکمرانی جلسه اول

مدرس: استاد نجف لک زایی 

زمان: چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰.

مخاطبان: دانشجویان و  طلاب مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر

مجری : مدرسه حکمرانی شهید بهشتی