نشست علمی : ذیل همایش حکمت سیاسی متعالیه

درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه

نشست اول: پیشینه فلسفه اجتماعی حکمت متعال در فلسفه مدنی فارابی

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر سید مهدی امامی جمعه عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

زمان:: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۸
مکان: اصفهان؛ چهار راه شکرشکن، خیابان حافظ، دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان

مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ،پژوهشکده الهیات و خانواده ومرکز همکاری های علمی و بین الملل