آئین افتتاحیه دومین کنگره ملی حکمت سیاسی متعالیه- 

خوش آمد گویی دکتر مختار شیخ حسینی رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

زمان: سه شنبه 17 اسفند ماه 1400

مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی