دوره کوتاه مدت آموزشی سیاست و تمدن

ارائه دهنده: دکتر رسول نوروزی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

موضوع: رویکرد تمدنی در تحلیل سیاست خارجی

زمان برگزاری: دوم،سوم و چهارم اسفند ماه سال 1399

مجری: گروه فرهنگ و تمدن دانشگاه باقر العلوم ع با مشارکت فعال پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی