✅سلسله نشست های معنویت پژوهے ذیل همایش معنویت و علوم اسلامی

⬅️پیش نشست هشتم با موضوع: الگوی استخراج مسائل در موضوع « رابطه معنویت و فلسفه اسلامی »

👤ارائه دهنده: دکتر رضا اکبری

زمان: سه شنبه ۲۰ خرداد ماه 1400 ساعت 18 الی 19:15

💠مجری: پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی