🌺سلسله کارگاه آموزشی پژوهش محور «حکمرانی و تمدن»

موضوع: «حکومت و تمدن»

ارائه دهنده:دکتر سیدعلیرضا واسعی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 دبیر علمی: عباسعلی نصرآبادی

تاریخ برگزاری:یکشنبه  24 مرداد 1400 ساعت 10

پ.ن: دقایق ابتدایی نشست ضبط نشده است.