کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی:

فقه و امنیت دولت اسلامی با تأکید بر تطور مفهوم امنیت

ارائه دهنده: آقای دکتر محمداسماعیل نباتیان

ناقد: حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی

دبیر علمی: دکتر مختار شیخ حسینی

زمان: دوشنبه 1396/10/25

مکان:قم،خیابان مفتح،کوچه11،پلاک5،مرکز جامع علوم اسلامی

مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز خمکاری های علمی و بین الملل