🔊 مجموعه درسگفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه جلسه  دوم

🎙  ارائه دهنده: دکتر سید مهدی امامی جمعه

⏰ یکشنبه 24 بهمن‌ماه 1395

📍 سرای هنر و اندیشه(سُها)

📂 با موضوع: ارائه الگویی برای نگاه نوین به فلسفه اسلامی