📒مجموعه درسگفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه جلسه صد و سی و  چهارم

◾️فصل دوم جلسه 94

🎙 ارائه دهنده: دکتر سید مهدی امامی جمعه

⏰ پنج شنبه 19 مرداد ماه 1402

📂 نقد نسبت بین مدینه فاضله فارابی و نظام های (استبدادی و توتالیتری)

📍 سرای هنر و اندیشه(سُها)