مجموعه درسگفتار مبانی نظریه ولایت فقیه

ولایت فقیه و کارآمدی ( جلسه دوم)

مدرس: دکتر مسعود معینی پور

مخاطبان: طلاب و دانشجویان

زمان: مرداد ماه 1399