دوره های آموزشی کوتاه مدت و مقدماتی زمستانه

مکتب حکمرانی متعالی حکمت

مدرسه حکمرانی شهید بهشتی جلسه اول

زمان: سه شنبه 1399/10/2 ساعت 14 الی 16

مکان: این نشست به صورت محازی برگزار شده است.