📁مدرسه پاییزه الهیات حکمرانی

🗒در راستای برگزاری همایش ملی «مسائل الهیاتی حکمرانی در ایران»

📒برنامه روز اول پنجشنبه ۴ آبان ۱۴۰۲

🎙مراسم افتتاحیه با حضور اساتید و سخنرانی دکتر نجف لک زایی و دکتر محمد تقی سبحانی