سلسله نشست های زمینه سازی نظریه پردازی عدالت در اسلام

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی:

معیارهای عدالت سیاسی از منظر خواجه نصیر الدین طوسی

ارائه دهنده:

دکترمرتضی یوسفی راد استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ناقدان:
دکترمحمدعلی فتح اللهی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکترعبدالمجید مبلغی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زمان: دوشنبه 1396/10/2

مکان:تهران، خیابان انقلاب، حد فاصل فلسطین و وصال، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی