«نشست های رمضانی پیرامون عدالت اجتماعی در قرآن»

«نشست پنجم»؛ معیارهای عدالت توزیعی از دیدگاه قرآن کریم

ارائه دهنده: دکتر مسعود صالحی رزوه

زمان: چهارشنبه 30 فروردین ماه 1402

📣مجری:گروه مطالعات عدالت اجتماعی پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی