نشست های علمی اقتصاد دیجیتال( نشست سوم)

پیشران های خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال

ارائه دهنده: جناب آقای مهندس وحید شریفی و جناب آقای مجتبی فانی

زمان: شنبه نوزدهم تیر ماه 1400

مکان: مشهد- چهارراه خسروی – خیابان آیت ا… خزعلی – نبش خیابان آیت ا… طبسی – دفتر تبلیغات اسلامی – پژوهشکده اسلام تمدنی