همایش مرجعیت قرآن کریم 

ارائه دهنده:جناب آقای مهندس وحید شریفی

موضوع: -آشنایی با نرم افزارها و پایگاه های قرآنی

زمان: پنجشنبه 12 اسفند 1400 ساعت 9 تا 11:30

مجری: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- پژوهشکده اسلام تمدنی