همایش مرجعیت قرآن کریم 

ارائه دهنده:دکتر محمد بهرامی

موضوع: -امنیت در قرآن کریم

دبیر علمی: اویس استادی 

زمان: پنجشنبه 12 اسفند 1400 ساعت 9 تا 11:30

مجری: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- پژوهشکده اسلام تمدنی