همایش مرجعیت قرآن کریم 

ارائه دهنده:جناب آقای حسن حکیم باشی استاد حوزه و دانشگاه

موضوع: -مردسالاری از نگاه قرآن کریم

دبیر علمی: اویس استادی 

زمان: پنجشنبه 12 اسفند 1400 ساعت 9 تا 11:30

مجری: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- پژوهشکده اسلام تمدنی