سلسله نشست های علمی:

همدلی و همزبانی دولت و ملت (مؤلفه های فرهنگی- اجتماعی)

اساتید:
دکتر کریم خانمحمدی و دکتر حسین اژدری زاده

دبیر علمی: دکتر سید حسین فخر زارع

زمان: دوشنبه 1394/3/4

مکان: ابتدای خیابان معلم،مرکز همایش های دفتر تبلیغات اسلامی،سالن کنفرانس

مجری: مرکز مطالعات فرهنگی – اجتماهی و اداره همکاری های علمی و پژوهشی

همدلی و همزبانی دولت و ملت |مؤلفه های فرهنگی- اجتماعی