هم اندیشی زنان در آینده تمدنی ما – 

“بازخوانی گفتمانی از هویت زن در مسیر تحقق تمدن اسلامی”

ارائه دهنده:  دکتر عاطفه خادمی مشاور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد

زمان: یکشنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۰

مکان: به صورت مجازی