💠سلسله نشست های راهبردی تمدنی 8

🔶وضعیت کتاب در جهان امروز اسلام

🔷ارائه دهنده: دکتر محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد اسلامی

🔷دبیر نشست آقای محمد باقر انصاری تیس موسسه بوستان کتاب

🔷مکان: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

🔶 زمان : یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸ الی 21