🔰 کاربست های هوش مصنوعی در علوم اسلامی

🎙ارائه کننده:

👤 مهندس احمد ربیعی زاده

معاون فنی مرکز کامپیوتری علوم اسلامی مرکز نور

🗓 زمان: چهار شنبه ۲۲ آذرماه 1402