سلسله کارگاه های تراث سیاسی اسلامی دوره اول 

دوره اول: معرفی منابع قدیم ( جلسه اول)

موضوع: گونه شناسی اندیشه سیاسی اسلامی

ارائه دهنده: دکتر منصور میر احمدی

زمان: پنج شنبه 30 دی  ماه 1400

مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی – پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

همکاران: مرکز آموزش های آزاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)