کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

نظریه اخلاق هنجاری اسلام بر اساس قرآن کریم (کرسی هفته پژوهش)

در راستای کرسی تخصصی: نظریه اخلا ق هنجاری اسلام بر اساس قرآن کریم

ارائه دهنده:حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی اکبر حسینی رامندی

ناقد:حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا آل بویه

دبیر علمی :حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی محمدی

زمان: سه شنبه 1398/9/26

مکان: قم- خیابان معلم- مرکز همایش های غدیر-سالن پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری

مجری: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مرکز همکاری های علمی و بین الملل