✅ کمیسیون‌ دوم: مبانی معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی

📋 هیئت رئیسه:

▪️هادی وکیلی

▪️سید احمد غفاری

▪️اکبر اقوام کرباسی

▪️حمیدرضا مظاهری سیف

▪️احمد شاکرنژاد

🗒 عناوین مقالات:

✍️ عباس رجبی
(خودآگاهی در آرای امام محمد غزالی واکهارت توله)

✍️ خانم فائزه ششتمدی |محمدرضا ارشادی نیا
( بررسی دیدگاه اشو درباره انسان کامل با تاکید بر دیدگاه استاد مطهری)

✍️علی قهرمانی | خانوم نوشین مسلمی
(خدا در معنویت اسلامی و معنویت های نوظهور)

✍️ خانوم مریم مصلی نژاد | محمدصادق مرادی خوب
(مقایسه مفهوم وحدت وجود از منظر امام خمینی و عرفان های نوظهور(مونیسم)

✍️ خانوم زهرا احدی| خانوم فاطمه سادات هاشمیان
(بررسی تحلیلی بنیان های اومانیستی معنویت مدرن بر اساس اندیشه علامه طباطبایی ره )

✍️ محمدجواد فرج نژاد
(بررسی و نقد اومانیسم و خودبسندگی انسان معنوی در نظریه معنویت گرایی عقلانیت و معنویت)

✍️ محمد رسول ایمانی خوشخو | علی اکبر کاکویی
( آسیب شناسی موعود باوری با نگاهی به زمینه های شکل‌گیری جنبش شبتای صبی و جریان‌بایت)

📆 زمان برگزاری: چهارشنبه 8 آذرماه 1402

📁 مجری: پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی